Home Page

Ysgol Iach/Healthy School

Background

The Welsh Network of Healthy School Schemes was launched in 1999 following a four year pilot programme as part of WHO/EC/CoE initiative – European Network of Health Promoting Schools 1992.

The ‘Healthy School’ is one which takes responsibility for maintaining and promoting the health of all who ‘learn, work, play and live’ within it, not only by formally teaching pupils about how to lead healthy lives but by enabling pupils and staff to take control over aspects of the school environment which influence their health.

It actively promotes, protects and embeds the physical, mental and social health and well being of its community through positive action.

This can be achieved by policy, strategic planning and staff development about its curriculum, ethos, physical environment and community relations.

 

____________________________________________________________________________________________________________

Cefndir

Lansiwyd Cynlluniau Ysgolion Iach - Rhwydwaith Cymru ym 1999 yn dilyn rhaglen beilot 4-blynedd fel rhan o fenter Sefydliad Iechyd y Byd/y Comisiwn Ewropeaidd/Cyngor Ewrop - Rhwydwaith Ysgolion Hybu Iechyd Ewropeaidd 1992.

Mae'r 'Ysgol Iach' yn ysgol sy'n cymryd cyfrifoldeb dros gynnal a hyrwyddo iechyd pawb sy'n 'dysgu, gweithio, chwarae a byw' ynddi, nid yn unig drwy addysgu disgyblion yn ffurfiol sut i fyw bywydau iach, ond drwy alluogi disgyblion a staff i gymryd rheolaeth dros agweddau ar yr amgylchedd ysgol sy'n dylanwadu ar eu hiechyd.

Mae mynd ati i hyrwyddo, gwarchod ac ymgorffori iechyd a lles corfforol, meddyliol a chymdeithasol ei chymuned drwy gamau gweithredu cadarnhaol.

Gellir cyflawni hyn drwy bolisi, cynllunio strategol a datblygu staff ynglŷn â'i chwricwlwm, ethos, amgylchedd ffisegol a chysylltiadau cymunedol.

 

Gwefannau Defnyddiol/Useful websites:

https://www.e-bug.eu/

https://www.nhs.uk/change4life

https://greatgrubclub.com/

https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/support-for-parents/underwear-rule/

https://swgfl.org.uk/online-safety/10-online-safety-tips/

https://schoolbeat.cymru/pupils/

https://www.jointhepod.org/students

Dogfen chwarae yn weithredol yn y cartref ac o'i gwmpas...

Ein gwobrau Ysgolion Iach

Ebrill 2019 Ysgol Ysbrydolus - Mae holl rhanddeiliaid yr ysgol wedi cwbwlhau y rhaglen hyfforddiant 'Dysgu gydag Awtistiaeth'

Mehefin 2019 Hwyl gyda Tim Ysgolion Iach Wrecsam

Mehefin 2019 - Diwrnod Mabolgampau