Home Page

Prydau Ysgol - School Meals

Cyfarwyddiadau Taliadau Ar-lein/Online Payments Guidelines

Taliadau Ar-Lein/Online Payments (Cashless School)

 

Mae'r ysgol, o hyn ymlaen, mond yn derbyn taliadau ar-lein. Mae hyn er mwyn lleihau'r risg o haint / croeshalogi a sicrhau eich bod chi a'n staff yn cael eu hamddiffyn. Bydd taliadau am ginio ysgol, byrbryd, tripiau ysgol a nofio i gyd yn cael eu gwneud ar-lein o hyn ymlaen. Rydym wedi creu canllaw cam wrth gam i chi ei ddilyn - darllenwch drwyddo os gwelwch yn dda. Bydd arnoch angen rhif derbyn eich plentyn o'r ysgol i gofrestru. Cysylltwch â ni os nad ydych wedi ei dderbyn. Diolch am eich cydweithrediad.

 

The school, from now on, will only accept online payments. This is to reduce the risk of infection/cross contamination and to ensure both yourselves and our staff are protected. Payments for school dinners, snack, school trips and swimming will all be done online from here on in. We have produced a step by step guide for you to follow - please read through it. You will need your child's addmission number from school to register. Please get in touch if you have not recieved it. Thank you for your cooperation.

Cinio

Mae Gwasanaeth arlwyo prydau bwyd ysgolion Wrecsam yn ymfalchïo mewn darparu dau gwrs pryd poeth maethlon a blasus bob dydd i'r ysgol. Mae prydau yn costio £ 2.40 y dydd ar gyfer Babanod (Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2) ac ar gyfer disgyblion yr adran iau (blynyddoedd 3 i 6). Os gwelwch yn dda mae, gofynnwn yn garedig i chi dalu o flaen llaw am ginio drwy ein system talu ar lein. Diolch.

 

Fel arall gallwch archebu pecyn cinio, yn cynnwys naill ai brechdan, wrap neu rol, dewis o ffrwythau ffres, sudd ffrwythau, a naill ai iogwrt, neu bisged. Mae'r un peth yn wir ar gyfer prydau ysgol am ddim. Os ydych yn meddwl bod gan eich plentyn hawl i gael prydau ysgol am ddim  gofynnwch yn y dderbynfa am ffurflen gais neu cysylltwch a'r Awdurdod Lleol trwy ei gwefan.

 

 

Lunch

Wrexham school meals catering service take pride in providing a nutritious and tasty two course hot meal each school day. Meals cost £2.40 per day for Infants (Reception, Year 1 and Year 2) and for Juniors (Years 3 to 6). Please pay for dinners in advance using our online payment system. Thank you.

 

Alternatively you can order a packed lunch, containing either a sandwich, wrap or roll; a choice of fresh fruit; fruit juice; and either a yoghurt, shortbread or oaty biscuit. The same applies for free school meals. If you think your child may be entitled to free school meals please ask at school reception for an application form or contact the Local Authority through their website.

Appetite for Life Guidelines (from Wrexham County Borough Council)