Home Page

Prosiect Gwaith Coed

Gweithgaredd arbennig iawn yw gwaith coed, un sy’n denu sylw plant ac yn cwmpasu’r holl feysydd dysgu a phrofiad. Mae plant yn ymateb yn gadarnhaol i’r her, ac yn mwynhau gweithio â phren ac offer. Bydd plant yn datblygu cydsymud corfforol, sgiliau echddygol bras a manwl, a chyd-symudiad y llaw a’r llygad. Byddant yn dysgu am gysyniadau mathemategol megis siapiau a mesur, ac yn datblygu sgiliau meddwl mathemategol ac ymresymu rhifyddol. Yn ogystal, byddant yn datblygu eu dealltwriaeth o’r byd, trwy ddysgu am offer sylfaenol, yn dod i ddeall pren fel deunydd, ac yn cael y cyfle i weld nifer o gysyniadau gwyddonol fel olwyn yn troelli, sut mae defnyddio lifer i dynnu hoelen, neu ddril i greu twll mewn pren. Byddant yn ehangu eu geirfa gyda therminoleg newydd ac yn defnyddio iaith i fynegi syniadau ac i ddatrys problemau, wrth feddwl yn greadigol ac yn feirniadol. Gall plant

datblygu sgiliau gwneud marciau/cofnodi trwy lunio syniadau ar bapur a phren. 

 

Ond mae yna feysydd lle mae gwaith coed yn rhagori fel gweithgaredd. Yn gyntaf, mae’n datblygu hunanwerth a hyder y plant. Mae’r profiad o weithio gydag offer i greu rhywbeth yn eu grymuso, ac yn ffordd dda i ddatblygu ymagwedd gadarnhaol. Yn ail, mae gwaith coed yn dda iawn am ddatblygu sgiliau meddwl y plant - eu sgiliau creadigol a dychmygol, yn ogystal â’u sgiliau datrys problemau a beirniadol. Mae pren yn gyfrwng sy’n gofyn am bob un o’r uchod!

 

Woodwork is one of those really special activities that truly engages children and encompasses all  areas of learning and development. Children really respond to the challenge and very much enjoy  working with wood and real tools. It encompasses so much learning – children will be developing their physical coordination, fine and  gross motor skill and hand eye coordination; they will be learning basic mathematical concepts, such as  shape and measure and develop their mathematical thinking skills; they will be developing their understanding of the world – seeing tools as basic technology, understanding wood as a material and observing many scientific concepts such as the rotation of a wheel, levering nails back up or using a drill to drill holes; They will be developing their language with new vocabulary, using language to talk about their ideas and to problem solve; and children can develop their mark-making and drawing to express ideas on paper and also mark on the wood itself.

 

But there are two areas where woodwork really excels. Firstly it develops children’s self-esteem and confidence – it is really empowering for children to create with real tools and they take great delight in their achievements - it really develops a can-do spirit, and secondly it develops children’s thinking skills –their creative and critical thinking as they problem solve and express their imaginations with wood – which is not easy to work with!