Home Page

Profion Darllen a Rhifedd yng Nghymru / Reading and Numeracy tests in Wales

Yn sgil y Coronafeirws, ni fydd profion Cenedlaethol yn cael eu cynnal eleni.

Due to Coronavirus, the National Tests will not take place this year.

Mae disgyblion blwyddyn 2-6 yn sefyll profion Cenedlaethol Llythrennedd a Rhifedd. Fel ysgol rydym yn rhoi pwyslais mawr ar ddatblygu medrau llythrennedd a rhifedd y disgyblion drwy gydol y flwyddyn. 

Os hoffech weithio gyda'ch plant gartref, dyma ddolenni defnyddiol i chi.  Maent yn rhoi enghreifftiau o'r mathau o gwestiynau, cysyniadau a thestunau a fydd yn y profion mis Mai.

 

Year 2-6 pupils sit the National Literacy and Numeracy tests. As a school we place great emphasis on developing pupils' literacy and numeracy skills throughout the year.

If you would like to work with your children at home, here are some useful links. They give examples of the types of questions, concepts and topics that will be in the May tests.