Home Page

Nosweithiau Rieni/Parents' Evening

Oherwydd yr amgylchiadau presenol, fe gynhelir ein nosweithiau rieni dros y ffôn neu, os nad oedd hynny'n gyfleus, drwy drefniadau eraill y cytunwyd arnynt.

Cysylltodd athro/athrawes eich plentyn â chi, dros y ffôn, i drafod sut mae’ch plentyn wedi ymgartrefu, sut maent yn datblygu â’u gwaith, pa dargedau hoffem osod ar gyfer datblygu eich plentyn ymhellach ac unrhyw faterion arall a godwyd.  

Cofwich, os nad oeddech ar gael ar y dyddiadau a’r amseroedd a threfnwyd mae croeso i gysylltu â’r aelod o staff i aildrefnu. Diolch.

 

Ymgysylltodd 97.5% ohonoch ar ein nosweithiau rhieni - diolch yn fawr!

  

Due to current circumstances, our parents' evenings were again conducted over the telephone.

 

Your child’s class teacher contacted you, by telephone, to discuss how your child has settled in, how they are progressing with their work, what targets we would like to set for your child's further development and any other issues you wanted to raise.

 

Please remember, if you were not available at the dates and times then please contact the member of staff to reschedule. Thank you.

 

Our parent's evenings had a 97.5% engagement - thank you!