Home Page

Nosweithiau Rieni/Parents' Evening

Oherwydd yr amgylchiadau presenol, fe fydd ein nosweithiau rieni yn parhau i fod dros y ffôn.

Fe fydd athro/athrawes eich plentyn yn cysylltu â chi, dros y ffôn, i drafod sut mae’ch plentyn wedi ymgartrefu, sut maent yn datblygu â’u gwaith, pa dargedau hoffem osod ar gyfer datblygu eich plentyn ymhellach ac unrhyw faterion arall hoffech godi.  

Cofwich, os nad ydych ar gael ar y dyddiadau a’r amseroedd a nodir yn yr amserlen isod, i gysylltu â’r aelod o staff i aildrefnu. Diolch.

  

Due to current circumstances, our parents' evenings will continue to be over the telephone.

 

Your child’s class teacher will contact you, by telephone, to discuss how your child has settled in, how they are progressing with their work, what targets we would like to set for your child's further development and any other issues you would like to raise.

 

Please remember, if you are not available at the dates and times indicated in the timetable below, to contact the member of staff to reschedule. Thank you.