Home Page

Nosweithiau Rhieni/Parents Evening

Nosweithiau Rhieni / Raffl Bingo Pasg
 
Parents Evening / Easter Bingo Raffle
 
Mi fydd eich plentyn yn dod adre gyda llythyr am noson rieni heno. Cofiwch ofyn iddynt am y llythyr pwysig yma.
 
Ynghlwm a'r llythyr mae yna 2 stribed o docynnau raffl. Bydd y raffl yn cael ei dynnu Nos Iau 15/3/18 yn ystod Bingo yn neuadd yr ysgol am 5.30. Fedrwch brynu'r tocynnau raffl eich hun neu gwerthu nhw i ffrindiau neu teulu. Pris y tocynnau yw £1 y stribed. Ysgrifennwch enw a manylion cyswllt ar un ochr o'r stribed a danfon yn ol i'r ysgol gyda'r arian os gwelwch yn dda. erbyn 15/3/18 Os ydych am fwy o docynnau gofynnwch yn y swyddfa neu prynwch nhw ar y noson.
 
Your child will bring a letter about parents evening this afternoon. Please ask your child for this important letter.
 
Attached to the letter will be 2 strips of raffle tickets. The raffle will be drawn Thursday evening 15/3/18 during the Easter Bingo in the school hall at 5.30. You can buy the raffle tickets yourself or sell them to friends and family. The tickets cost £1 a strip. Write your name and contact details on one side of the strip and send them back to school with the money please by Thursday 15/3/18. If you require more raffle tickets please ask at the school office or buy them on the night.
 
Diolch am eich cefnogaeth,
 
Thank you for your support,

H M Oldfield