Home Page

Ffau'r Ddraig

Ar Ddydd Gwener 14 o Orffennaf ni fydd clwb ar ol ysgol ar gael tan 5 or gloch, felly wnewch chi sicrhau eich bod yn pigo eich plentyn i fyny am 4 or gloch.

      Hefyd does yna ddim clwb ar ol ysgol ar Ddydd Gwener 21 o Orffennaf gan eu fod on diwrnod olaf y tymor

                                   Diolch

 

After school club will only be available until 4pm on Friday 14th of July. Also there will be no after school club on Friday 21st of July as it is the last day.

                                    Thank you..

 

Dyma ychydig o lyniau a dynwyd o'r parti arwr, Diolch i bawb am ddod, cafon ni gyd amser gret.

Diolch  yn fawr iawn am eich cefnogaeth cyson.

 Staff Ffau'r Ddraig smiley

 

Here are some pictures taken from our Superhero party. Thank You to everyone that came we all had a  great time .

And Thank you for your continued support .

Ffau'r Ddraig staff  smiley

 

 

 

There will be no after school club on Friday 6th of January, due to staff attending the funeral of Pauline. 

 

Ni fydd clwb ol  ysgol ymlaen ar Dydd Gwener 6ed o Ionawr oherwydd bod staff yn mynychu angladd Pauline. 

Dance Zone

Still image for this video
Here are some of the pictures and a video from our Dance Zone visititor's, everyone had a great time and we all enjoyed learning some new games and dance moves.
I would like to thank everyone who came and took part, especially to our winners, congratulations to Cerys Colvin, Meg Lombos, Oliver Wedley-Roberts and Maize Jones.
We are looking forward to having Dance Zone joining us again along with other visitors.

Dyma rai o'r lluniau a fideo gan ymwelwyr o 'Dance Zone', cafodd pawb amser gwych ac rydym i gyd wedi mwynhau dysgu rhai gemau newydd a symudiadau dawns.
Hoffwn ddiolch i bawb a ddaeth a gymerodd ran, yn enwedig i'r enillwyr, llongyfarchiadau i Cerys Colvin, Meg Lombos, Oliver Wedley-Roberts a Maize Jones.
Rydym yn edrych ymlaen I gael Dance Zone I ymuno â ni eto, ynghyd ag ymwelwyr eraill.

Annwyl rieni/gofalwr

Ni fydd clwb ar ol ysgol ymlaen ar Dydd Gwener yr 2 o Rhagfyr, oherwydd y Ffair Nadolig.

 

Parents/carers

There will be no after school club on Friday the 2nd of December due to the Christmas Fair.

                                             Diolch N.Jones

 Dance Zone

 

Fydd 'Dance Zone' yn ymuno a ni ar Dydd Mercher. Oherwydd hyn bydd pris clwb yn £3 tan 4:30yp a wedyn £5 tan 5:00yp.

 

On Wednesday Dance Zone will be joining us in Club to teach the children some dance moves, because of this club will be

£3 until 4:30 and £5 until 5:00.

Please can you book you're child in no later than Wednesday morning,

 

 

 

Ar Dydd Llun fudd Mr Lewis Jones o Cefn Mawr Rangers yn dod I Ffau'r Ddraig I dysgu sgiliau pel droed i'r plant  o'r feithrin I blwyddyn 6. Rhaid bwcio eich plentyn mewn cyn bore Dydd Llun.

 

On Monday Mr Lewis Jones from Cefn Mawr Rangers will be joining after school club Ffau'r Ddraig to teach the children football skills, children from nursery to year 6 are welcome. Please book your child in before Monday morning.