Home Page

Ein Hysgol Ni/Our School

Mae iechyd a lles ein disgyblion a'n staff yn allweddol i'r awyrgylch rhagorol sydd yma yn Ysgol Min y Ddol. Rydym yn ymfalchïo mewn sicrhau bod ein hamgylcheddau dysgu yn ddiogel, yn archwiliadol, yn drefnus, yn addas at y diben, yn addysgiadol, yn drefnus ac yn hwyl! Mae llais y disgyblion yn gryf yn yr ysgol a, lle bo hynny'n bosibl, mae ein disgyblion yn gwerthuso eu hamgylchedd, yn cynnig syniadau ar welliannau, yn trin cyllidebau bach ac yn archebu adnoddau ac offer newydd. Maent wedi defnyddio cyllidebau grant yn llwyddiannus, wedi rheoli arian trwy eu syniadau codi arian eu hunain ac wedi archebu'n ddoeth - hyd yn oed bargeinio am ostyngiadau ar adegau!


Cipolwg yn unig yw'r rhain o'r hyn sydd ar gael - os hoffech weld mwy, cysylltwch â'r ysgol lle byddwn yn fwy na pharod i'ch tywys o gwmpas ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

 

The health and wellbeing of our pupils and staff is key to the excellent atmosphere here in Ysgol Min y Ddol. We take great pride in ensuring our learning environments are safe, explorative, organised, fit for purpose, educational, well organised and fun! Pupil voice is strong at the school and, where possible, our pupils evaluate their surroundings, offer ideas on improvements, handle small budgets and order new resources and equipment. They have successfully used grant fundings, have riased money through their own fundraising ideas and have ordered wisely - even bargaining for discounts on occassion!

 

These are only a snapshot of what's available - should you wish to see more, please contact the school where we shall be more than happy to show you around and answer any questions you may have.

Gwybodaeth a chefnogaeth i'n teuluoedd a disgyblion newydd/Information and support for our new families and pupils