Home Page

Eco-sgolion

Llongyfarchiadau pwyllgor eco am adnewyddu ein wobr platinwm am yr ail dro. Da iawn pawb.

Tachwedd 2019 - Diolch i bawb am gefnogi ein bws cerdded

Mae'r cyngor eco yn eich croesawu i'w tudalen.

Ysgol Platinwm + Da iawn Ysgol Min y Ddol

Prosiect eco 2018-2019 - Gweithgareddau lleihau defnydd o blastig yn Ysgol Min y Ddol.

Aeth Dosbarth Draenog am ymweliad i Ganolfan Ailgylchu Wrecsam i ddysgu am y pwysigrwydd o ailgylchu.

Llongyfarchiadau i Ysgol Min y Ddol ar gyflawni Gwobr Platinwm + Eco Sgolion 2019

Pwyllgor Eco 2018-2019

Gweithgareddau Masnach Deg 2018

Gweithgareddau pythefnos Masnach Deg 2017

Casglu sbwriel yn y gymuned efo staff Tesco 2017

Derbyn wobr ysgolion Iach gan Mr John Davies

Llwyddiant Ysgolion Iach Ysgol Min y Ddol

Gweithgareddau clwb eco pob Dydd Mawrth ar ol ysgol.

Mae'r clwb eco wedi bod yn brysur blwyddyn yma yn plannu llysiau, gwneud bwyd ir adar, casglu sbwriel o gwmpas ardal Cefn Mawr, creu posteri ailgylchu, coginnio crempog masnach deg, plannu bylbiau coed a blodau a gofalu am bywyd gwyllt yr ysgol. Da iawn chi blant.

The eco club this year have been busy planting vegetables, making bird food, litter picking around Cefn Mawr, creating recycling posters, cooking fair trade pancakes, planting bulbs trees and flowers and looking after the wildlife at Ysgol Min y Ddol. Well done to everyone that has attended eco club.

Blwyddyn 1 a 2 yn casglu sbwriel o gwmpas yr Ysgol.

We would like to thanks all the children and parents who helped in our eco day today. We are very proud to have such good helpers. Diolch yn fawr. Please take a look at our photos.

Wythnos cerdded i ysgol.

Bywyd gwyllt yn Ysgol Min y Ddol

Mae plant Bl 1&2 wedi bod yn gwneud topic ar ailgylchu. Year 1&2 recycling topic 2016

Dathlu Pythefnos Masnach Deg. Celebrating Fairtrade Fortnight

Yn mis Gorffennaf 2013 cafodd yr ysgol gyfan etholiad un bore i benderfynu pa anifail WWF roedd y pwyllgor Eco am fabwysiadu. Roedd rhaid ir plant ddewis o jaguar, panda, arthwen neu teigr. Daeth Mr Derek Wright, un o lywodraethwyr Ysgol Min y Ddol a cynghorydd i ardal Cefn Mawr, i mewn i dosbarth CA2 i siarad am y broses o sut i gynnal etholiad. Roedd gan y plant cwestiynnau da i ofyn i Mr Wright. Ar fore yr ethoilad mae'r pedwar grwp wedi paratoi gwasanaeth ir ysgol gyfan a rhieni i drio ennill pleidleisiau. Daeth plant, staff, a rhieni i bleidleisio yn ein llyfrgell gyda Mr Wright yn gwneud yn siwr fod pawb yn cadw trefn. Ar ol ymgyrch da iawn gan plant CA2 y jaguar oedd yr enillydd efo nifer fawr o bleidleisiau. Daeth Jac Jaguar ir ysgol yn mis Ionawr ac nawr yn masgot eco Min y Ddol.

 

In July 2013 the whole school took part in an election to decide which WWF animal the Eco committee was going to adopt. The children had to decide from the jaguar, panda, polar bear and the tiger. Mr Derek Wright, one of our school governors and a community councilor was invited to key stage 2 class to talk about the process of holding an election. The children had some interesting questions to ask Mr Wright. On the morning of the election the four groups in key stage 2 had prepared speeches to share with the whole school and parents in our assembly to try and win votes! All the children, staff and parents were then invited into the school library to cast their votes with Mr Wright in charge of the balloting papers. After the hard campaign the Jaguar was announced the winner with the most votes. Jac Jaguar became part of our school life in January and is now our Eco mascot.

Dyma Jac Jaguar ein masgot eco!

Codi sbwriel yn y gymuned/Litter pick in the community