Home Page

Dosbarth Wiwer

Croeso i Ddosbarth Wiwer

Amdanom ni/ About us

Athrawes: Miss Evans

Cymorthyddion: Miss Bethan a Miss Michaela

 

Mae gennym ni 26 o blant ym mlwyddyn 1 a 2. Rydym yn ddosbarth gyda phlant brwdfrydig, awyddus i ddysgu, cyfeillgar a charedig sydd yn trio'u gorau glas pob tro.  Rydym yn dysgu trwy'r fantell yr arbenigwyr lle rydym yn troi ein topig i mewn i gyd-destun ffuglen ble mae gennym ni swyddi penodol i gwblhau er mwyn helpu ein 'cleient'. Mae'r dull hwn o ddysgu ynghlwm ag egwyddorion y Cyfnod Sylfaen yn magu dysgwyr hyderus ac annibynnol. Rydym yn cyd-weithio i sicrhau bod pawb yn llwyddo!

 

We have 26 children in years 1 and 2. We are a class with enthusiastic, eager to learn, friendly and kind children who always try their best. We learn through the mantle of experts where we turn our topic into a fictional context where we have specific jobs to complete to help our 'client'. This approach to learning linked to the principles of the Foundation Phase builds confident and independent learners. We work together to make ensure that everyone succeeds!

 

-------------------------------------------------------------------------

Themau/ Topics

Tymor yr Hydref - Ein Hardal Leol/ Our Local Area

Tymor y Gwanwyn - Cymru/ Wales

Tymor yr Haf - Y Byd o'n Cwmpas/ Our World

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Pethau i gofio/ Things to Remember

 

Bag darllen

Cofiwch i ddod a'ch bag darllen i'r ysgol pob dydd. Cofiwch ei fod yn bwysig i ddarllen adref gyda'ch rhieni a'ch gofalwyr a chofnodi yn eich cofnod darllen. Cofiwch rydych yn derbyn pwyntiau Dojo am gofio eich bag darllen!

 

Reading Folder

Remember to bring your reading bag to school every day, remember it is important to practice your reading at home with your parents and carers and to record your reading in the book. Remember that you receive Dojo points for remembering your reading folder!

-------------------------------------------------------------------------

Addysg Gorfforol - Pob dydd Llun

Cofiwch i  wisgo eich cit ymarfer corff pob dydd Llun.

 

Physical Education - Every Monday

Remember to wear your PE kit every Monday.

-------------------------------------------------------------------------

Sillafu

Bydd rhestr o 10 gair i chi ymarfer adref gyda’ch plentyn. Bydd rhestr newydd o eiriau unwaith i’ch plenyn sillafu 9 o’r 10 gair yn gywir. Bydd y sillafu yn cael eu brofi ar ddydd Gwener yng nghefn llyfrau’r plant. Mae hi’n bwysig i’r llyfr dychwelyd i’r ysgol yn ddyddiol.

 

Spelling

The spellings are grouped in lists of 10 words for you to practice at home with your child/ren. A new list of words will be given when your child has correctly spelled at least 9 of the words correctly. Spellings will be tested on a Friday at the back of the book. Please return the book daily to school in their book bags.

-------------------------------------------------------------------------

 

 

Eisteddfod Ysgol 2022

Pethau i gofio / Things to Remember

Bag DarllenReading Folder
Cofiwch i ddod a'ch bag darllen i'r ysgol pob dydd. Cofiwch ei fod yn bwysig i ddarllen adref gyda'ch rhieni a'ch gofalwyr a chofnodi yn eich cofnod darllen. Cofiwch rydych yn derbyn pwyntiau Dojo am gofio eich bag darllen!Remember to bring your reading bag to school every day, remember it is important to practice your reading at home with your parents and carers and to record your reading in the book. Remember that you receive Dojo points for remembering your reading folder!

Ty Mawr - Cynnal ymchwil i greu ein holiadur/ Research to create our questionnaire

Ymweliad i Dy Mawr - Helpu'r Ceidwadwyr/ Ty Mawr Visit to help the keepers

Creu celf Tim Puw/ Tim Puw artwork in the Forest

Dathlu Diwrnod Roald Dahl/ Celebrating Roald Dahl Day