Home Page

Dosbarth Gwdihw

Croeso i Ddosbarth Gwdihw

Amdanom ni/ About us

Athrawes: Miss Williams

Cymhorthydd Dosbarth: Miss Thrussell, Miss Holgate a Miss Michaela

 

Mae gennym ni 24 o blant yn nosbarth Derbyn a Blwyddyn 1. Rydym yn ddosbarth gyda phlant brwdfrydig, awyddus i ddysgu, cyfeillgar a charedig sydd yn trio'u gorau glas pob tro.  Rydym yn dysgu trwy'r fantell yr arbenigwyr lle rydym yn troi ein topig i mewn i gyd-destun ffuglen ble mae gennym ni swyddi penodol i gwblhau er mwyn helpu ein 'cleient'. Mae'r dull hwn o ddysgu ynghlwm ag egwyddorion y Cyfnod Sylfaen yn magu dysgwyr hyderus ac annibynnol. Rydym yn cyd-weithio i sicrhau bod pawb yn llwyddo!

 

We have 24 children in Reception and Year 1. We are a class with enthusiastic, eager to learn, friendly and kind children who always try their best. We learn through the mantle of experts where we turn our topic into a fictional context where we have specific jobs to complete to help our 'client'. This approach to learning linked to the principles of the Foundation Phase builds confident and independent learners. We work together to make ensure that everyone succeeds!

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Themau/ Topics

Tymor yr Hydref - Deinosoriaid/Dinosaurs

Tymor y Gwanwyn - Dydd a Nos/Day and Night

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Pethau i gofio/ Things to Remember

 

Bag darllen

Cofiwch i ddod a'ch bag darllen i'r ysgol pob dydd. Cofiwch ei fod yn bwysig i ddarllen adref gyda'ch rhieni a'ch gofalwyr a chofnodi yn eich cofnod darllen. Cofiwch rydyh yn derbyn pwyntiau Dojo am gofio eich bag darllen!

 

Reading Folder

Remember to bring your reading bag to school every day, remember it is important to practice your reading at home with your parents and carers and to record your reading in the book. Remember that you receive Dojo points for remembering your reading folder!

 

-------------------------------------------------------------------------

Addysg Gorfforol - Pob dydd Mawrth

Cofiwch ddod a'ch gwisg ymarfer corff pob dydd Mawrth.

 

Physical Education - Every Tuesday

Remember to bring your PE kit every Tuesday.

-------------------------------------------------------------------------

Sillafu

Bydd rhestr o 10 gair i chi ymarfer adref gyda’ch plentyn ym mlwyddyn 1. Bydd rhestr newydd o eiriau unwaith i’ch plenyn sillafu 9 o’r 10 gair yn gywir. Bydd y sillafu yn cael eu brofi ar ddydd Gwener yng nghefn llyfrau’r plant. Mae hi’n bwysig i’r llyfr dychwelyd i’r ysgol yn ddyddiol.

 

Spelling

The spellings are grouped in lists of 10 words for you to practise at home with your child/ren in Year 1. A new list of words will be given when your child has correctly spelled at least 9 of the words correctly. Spellings will be tested on a Friday at the back of the book. Please return the book daily to school in their book bags.

-------------------------------------------------------------------------

 

Mantell Jac a'r Goeden Ffa

Still image for this video
Aethon ni am dro i ddod o hyd i gastell y Cawr a phostio gwahoddiad iddo, ac yna ... gwaeddodd i lawr o'i gastell i ddweud 'Diolch!'

Wythnos Lles

Superted!

Still image for this video
Dysgu am eiriau gorchymyn

Ffoneg a Ffurfio

Dydd a Nos

Symud fel deinosoriaid!

Still image for this video

Sesiynau Ymarfer Corff