Home Page

Dosbarth Draenog

Croeso i dudalen Dosbarth Draenog

Welcome to Dosbarth Draenog's page

Amdanom ni / About us

Athro - Mr Sion Roberts

Cymhorthydd dosbarth - Miss Bethan Thrussell /Mrs Linda Wright

 

Rydym yn ddosbarth oedran cymysg o flynyddoedd 3 a 4. Rydym yn ddosbarth cyfeillgar, cymwynasgar a gweithgar sydd bob amser yn ceisio ein gorau ac yn cael hwyl wrth wneud. Rydyn ni'n dysgu trwy ddull ymholi dramatig lle rydyn ni'n dal dychymyg y plant ac yn gwneud dysgu'n ystyrlon ac yn gyffrous.

 

We are a mixed age class of years 3 and 4. We are a friendly, helpful and hard working class who always try our best and have fun doing so too. We learn through a dramatic - inquiry approach whereby we catch the children's imagination and make learning both meaningful and exciting. 

 

 

Ar y dudalen yma byddwch yn gallu dysgu mwy am ein dosbarth. Mi mi fydd lluniau yn cael ei ychwanegu o wahanol weithgareddau rydym wedi bod yn gwneud yn y dosbarth a thu hwnt.

 

On this page you will be able to learn more about our class. Pictures will be added of various activities we have been doing in class and beyond.

 

Themau / Topics 2021 - 22

Tymor yr Hydref: Ein Milltir Sgwar

Tymor y Gwanwyn: Cymru am Byth!

Tymor yr Haf: Y Byd a thu hwnt

 

Autumn term: Our Local Area

Spring Term: Wales Forever!

Summer Term:  The World and beyond

 

Pethau i gofio / Things to remember

Llun llesol - Pob dydd Llun

 

Ar bob dydd Llun mi fydd pawb sydd wedi ennill 50 pwynt dojo yn ystod yr wythnos flaenorol yn cymryd rhan mewn prynhawn o weithgaredd llesol. 

 

Mindful Monday - Every Monday

Every Monday, everyone who has gained 50 dojo points during the previous week will take part in an afternoon of mindful activity. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bag darllen

 

Cofiwch i ddod a'ch bag darllen i'r ysgol pob dydd, am bob diwrnod rydych yn dod a'ch bag mi fyddwch yn ennill 4 pwynt tuag at Llun llesol. Os ydych yn darllen 3 gwaith yn ystod yr wythnos ac yn cofnodi yn eich llyfrau glas allwch ennill 4 pwynt ychwanegol.

 

Reading Folder

Remember to bring your reading bag to school every day, for every day you bring your bag you will earn 4 points towards Mindful Monday. If you read 3 times during the week and record in your blue books you can earn an extra 4 points.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Addysg Gorfforol - Pob Dydd Mercher

Cofiwch ddod a'ch gwisg ymarfer corff pob Dydd Mercher.

 

Physical Education - Every Wednesday

Remember to bring your PE kit every Wednesday.