Home Page

Dosbarth Derwen

Croeso i dudalen Dosbarth Derwen

Welcome to Dosbarth Derwen's page

 

 

Amdanom ni / About us

Athro - Mr Tom Evison

Cymhorthydd dosbarth - Mrs Linda Wright

 

Mae gennym ni 25 plentyn yn y dosbarth o flwyddyn 4,5 a 6. Rydym yn ddosbarth cyfeillgar, helpgar a gweithgar sydd gwastad yn trio ein gorau ym mhob tasg. Rydym yn dysgu trwy'r fantell yr arbenigwyr lle rydym yn troi ein topic i mewn i gyd-destun ffuglen ble mae gennym ni swyddi penodol i gwblhau er mwyn helpu ein 'cleient'.

We have 25 children in the class from years 4,5 and 6. We are a friendly, helpful and hard working class who always try our best in every task. We learn through the mantle of experts where we turn our topic into a fictional context where we have specific jobs to complete to help our 'client'.

 

 

Ar y tudalen yma byddwch yn gallu dysgu fwy am ein dosbarth, mi fydd lluniau yn cael ei ychwanegu o wahanol weithgareddau rydym wedi bod yn gwneud yn y dosbarth a thu hwnt.

On this page you will be able to learn more about our class, pictures will be added of various activities we have been doing in class and beyond.

Themau / Topics 2020-21

Tymor yr Hydref: Siocled

Tymor y Gwanwyn: Yr Hen Aifft

Tymor yr Haf: 7 Rhyfeddod y Byd

 

Autumn term: Chocolate

Spring Term: Ancient Egypt

Summer Term: 7 Wonders of the World

 

Pethau i gofio / Things to remember

Llun llesol - Pob dydd Llun

Ar bob dydd Llun mi fydd pawb sydd wedi ennill 50 pwynt dojo yn ystod yr wythnos yn cymryd rhan mewn prynhawn o weithgaredd llesol. Hyd yn hyn mi rydym wedi bod i'r parc, cerdded lawr i Dŷ Mawr, creu dyddiaduron ein hunain, casglu sbwriel a phaentio gyda phreswylwyr yn Blas Bod Llwyd.

 

Mindful Monday - Every Monday

Every Monday everyone who has gained 50 dojo points during the week will take part in an afternoon of mindful activity. So far we have been to the park, walking down to Ty Mawr, create our own diaries, litter picking and painting with residents at Plas Bod Llwyd.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bag darllen

Cofiwch i ddod a'ch bag darllen i'r ysgol pob dydd, am bob diwrnod rydych yn dod a'ch bag mi fyddwch yn ennill 4 pwynt tuag at Llun llesol. Os ydych yn darllen 3 gwaith yn ystod yr wythnos ac yn cofnodi yn eich llyfrau glas allwch ennill 4 pwynt ychwanegol.

 

Reading Folder

Remember to bring your reading bag to school every day, for every day you bring your bag you will earn 4 points towards Mindful Monday. If you read 3 times during the week and record in your blue books you can earn an extra 4 points.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Addysg Gorfforol - Pob dydd Gwener

Cofiwch ddod i'r ysgol yn eich gwisg ymarfer corff pob dydd Gwener.

 

Physical Education - Every Friday

Remember to come to school in your PE kit every Friday.

__________________________________________________________________________________________