Home Page

Cwricwlwm Newydd i Gymru / New Curriculum for Wales

Mae hwn yn amser cyffrous i bobl ifanc Cymru. Mae Cwricwlwm newydd ar gyfer Cymru yn dod a fydd yn ennyn brwdfrydedd dysgwyr o 3 i 16, gan roi'r sylfeini sydd eu hangen arnynt i lwyddo mewn byd sy'n newid. 

 

Bydd gan ysgolion rywfaint o hyblygrwydd wrth benderfynu sut a phryd y byddant yn dechrau dysgu'r cwricwlwm newydd yn gyntaf. Yn Ysgol Min Y Ddol, rydym wedi hen gychwyn ar weithredu'r Cwricwlwm Newydd. Erbyn 2021 bydd pob lleoliad ac ysgol yn defnyddio'r cwricwlwm newydd i ddysgu blant a phobl ifanc 3-16 oed. 

 

This is an exciting time for the young people of Wales. A new Curriculum for Wales is coming that will enthuse learners from 3 to 16, giving them the foundations they need to succeed in a changing world.

 

Schools will have some flexibility in determining how and when they begin first teaching of the new curriculum. At Ysgol Min Y Ddol, we are well underway with implementing the New Curriculum. By 2021 all settings and schools will be using the new curriculum to underpin teaching and learning for children and young people aged 3-16. 

 

__________________________________________________________________________________________________________

Y 4 Diben

 

Bydd y 4 diben yn man cychwyn pob penderfyniad ar y cynnwys a'r profiadau a ddatblygir fel rhan o'r cwricwlwm i gefnogi ein plant a'n pobl ifanc i fod:

 • dysgwyr uchelgeisiol.
 • galluog sy'n barod i ddysgu trwy gydol eu hoes
 • cyfranwyr mentrus, creadigol, yn barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith
 • dinasyddion moesegol, gwybodus Cymru a'r byd unigolion iach, hyderus, yn barod i fyw bywydau boddhaus fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas. 

 

The 4 Purposes

 

The 4 purposes will be at the heart of our new curriculum. They will be the starting point for all decisions on the content and experiences developed as part of the curriculum to support our children and young people to be:

 • ambitious, capable learners ready to learn throughout their lives
 • enterprising, creative contributors, ready to play a full part in life and work
 • ethical, informed citizens of Wales and the world
 • healthy, confident individuals, ready to lead fulfilling lives as valued members of society.

__________________________________________________________________________________________________________

Elfennau Allweddol 

 

Bydd y cwricwlwm newydd yn cynnwys:

 • 6 Maes Dysgu a Phrofiad rhwng 3 ac 16
 • 3 cyfrifoldeb traws-gwricwlwm: llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol.
 • pwyntiau cyfeirio dilyniant yn 5, 8, 11, 14 ac 16 oed

 

Key Elements

The new curriculum will include:

 • 6 Areas of Learning and Experience from 3 to 16
 • 3 cross curriculum responsibilities: literacy, numeracy and digital competence
 • progression reference points at ages 5, 8, 11, 14 and 16

 

__________________________________________________________________________________________________________

6 Maes Dysgu a Phrofiad

 

Trefnir y cwricwlwm yn 6 Maes Dysgu a Phrofiad:

 

 • Celfyddydau mynegiadol
 • Iechyd a lles
 • Dyniaethau (gan gynnwys AG a ddylai aros yn orfodol i 16 oed)
 • Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu
 • Mathemateg a rhifedd Gwyddoniaeth a thechnoleg (gan gynnwys gwyddoniaeth gyfrifiadurol).

 

6 Areas of Learning and Experience

 

The curriculum will be organised into 6 Areas of Learning and Experience:

 

 • Expressive arts
 • Health and well-being
 • Humanities (including RE which should remain compulsory to age 16)
 • Languages, literacy and communication
 • Mathematics and numeracy
 • Science and technology (including computer science).

 

__________________________________________________________________________________________________________

Dogfennau defnyddiol / Useful documents