Home Page

Croeso / Welcome

Picture 1

Croeso i Ysgol Min y Ddol

 

Croeso cynnes iawn i'n gwefan.

 

Mae ein datganiad 'Pawb yn Llwyddo' yn adlewyrchu'r hyn rydym yn wneud. Rydym yn ysgol fach, ofalgar a chynhwysol lle mae disgyblion, staff, rhieni, llywodraethwyr a'r gymuned leol yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau bod ein holl ddisgyblion yn cyflawni eu potensial.

 

“Mae Min y Ddôl yn ysgol annogol sydd yn meithrin a datblygu sgiliau pob un plentyn i’w galluogi i fod yn unigolion medrus a hyderus gyda pharch a balchder yn eu llwyddiannau, eu hiaith a’u treftadaeth. Yn Ysgol Min y Ddôl mae pawb yn llwyddo.”

  

Mae'r cyswllt rhwng y cartref a'r ysgol yn hanfodol i lwyddiant eich plentyn ac mae ein gwefan, ein cyfrif Trydar a'n tudalen ddiogel 'Facebook' yn anelu at ddarparu cyswllt defnyddiol a chyfoes rhwng y cartref a'r ysgol.

 

Rydym yn gobeithio eich bod yn dod o hyd i unrhyw wybodaeth yr ydych yn chwilio amdano ar y tudalennau hyn ac, os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'r ysgol yn uniongyrchol.

 

Diolch yn fawr iawn am ymweld â'n gwefan.

 

Welcome to Ysgol Min y Ddol

 

A very warm welcome to our website.

 

Our mission statement ‘Pawb yn Llwyddo’ – ‘Everybody Succeeds’ reflects what our school is all about. We are a small, caring and inclusive school where pupils, staff, parents, governors and the local community work together to ensure that all of our pupils achieve their potential.

 

“Ysgol Min y Ddôl is a supportive school which nurtures and develops the skills of each child to ensure they become able and confident individuals who show pride and respect in their achievements, their language and their heritage. In Ysgol Min y Ddôl everyone succeeds.”

  

The link between home and school is integral to your child’s success and our website, Twitter page and closed 'Facebook' account aims to provide an informative and up-to-date link between home and school.

 

I hope that you find any information you are looking for on these pages and should you have any further queries, please contact the school directly.

 

Thank you very much for visiting our website.