Home Page

Croeso / Welcome

Neges gan y pennaeth/Message from the headteacher

 

Annwyl Rhiant/Gwarchodwr,

 

Yn Ysgol Min y Ddôl rydym yn ymfalchio yn ein hysgol hapus a chroesawus lle caiff pob unigolyn ei barchu a’i gwerthfawrogi. O fewn yr amgylchedd braf yma rydym yn sicrhau addysg o radd uchaf gan gynnig amrediad o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau ein dysgwyr.

 

Cymraeg yw iaith feunyddiol yr ysgol; gyda’r disgyblion yn derbyn eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg o’r dosbarth Meithrin ymlaen. Bydd Saesneg, fel pwnc, yn cael ei cyflwyno ym Mlwyddyn 3 pan fydd y disgyblion yn 7 oed.

Yr ydym yn darparu cyfleoedd cyfoethog er mwyn datblygu ein disgyblion i fod yn ddinasyddion dwy ieithog hyderus a rhugl.

Edrychwn ymlaen i gyd-weithio yn hapus dros y blynyddoedd i ddod.

 

Claire Rayner

 

__________________________________________________________________________________________________________________

Dear Parent/Guardian,

 

In Ysgol Min y Ddôl we are proud of our happy and welcoming school whereby every individual is respected and appreciated. Within our school we ensure education is of a high standard and offer a wide range of opportunities for our pupils to develop their skills.

 

Welsh is the daily language of the school; with children receiving their education through the medium of Welsh from Nursery class up to Year 6. English is formally taught in Year 3 when the pupils are 7 years old. We ensure an enriched environment whereby our pupils become confident and fluent bilingual citizens.

 

We look forward to happily working together for many years to come.

 

Claire Rayner

 

 

Croeso i Ysgol Min y Ddol

 

Croeso cynnes iawn i'n gwefan.

 

Mae ein datganiad 'Pawb yn Llwyddo' yn adlewyrchu popeth a wnawn. Rydym yn ysgol fach, ofalgar a chynhwysol lle mae disgyblion, staff, rhieni, llywodraethwyr a'r gymuned leol yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau bod ein holl ddisgyblion yn cyflawni eu potensial.

 

“Mae Min y Ddôl yn ysgol annogol sydd yn meithrin a datblygu sgiliau pob un plentyn i’w galluogi i fod yn unigolion medrus a hyderus gyda pharch a balchder yn eu llwyddiannau, eu hiaith a’u treftadaeth. Yn Ysgol Min y Ddôl mae pawb yn llwyddo.”

  

Mae'r cyswllt rhwng y cartref a'r ysgol yn hanfodol i lwyddiant eich plentyn ac mae ein gwefan, ein cyfrif Trydar a'n tudalen ddiogel 'Facebook' yn anelu at ddarparu cyswllt defnyddiol a chyfoes rhwng y cartref a'r ysgol.

 

Rydym yn gobeithio eich bod yn dod o hyd i unrhyw wybodaeth yr ydych yn chwilio amdano ar y tudalennau hyn ac, os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'r ysgol yn uniongyrchol.

 

Diolch yn fawr iawn am ymweld â'n gwefan.

 

Welcome to Ysgol Min y Ddol

 

A very warm welcome to our website.

 

Our mission statement ‘Pawb yn Llwyddo’ – ‘Everybody Succeeds’ reflects what our school is all about. We are a small, caring and inclusive school where pupils, staff, parents, governors and the local community work together to ensure that all of our pupils achieve their potential.

 

“Ysgol Min y Ddôl is a supportive school which nurtures and develops the skills of each child to ensure they become able and confident individuals who show pride and respect in their achievements, their language and their heritage. In Ysgol Min y Ddôl everyone succeeds.”

  

The link between home and school is integral to your child’s success and our website, Twitter page and closed 'Facebook' account aims to provide an informative and up-to-date link between home and school.

 

I hope that you find any information you are looking for on these pages and should you have any further queries, please contact the school directly.

 

Thank you very much for visiting our website.