Home Page

Clwb Digidol

Croeso i dudalen clwb digidol.

Welcome to the digital club page.

Mae'r clwb yn rhedeg yn ystod y gaeaf ar ôl ysgol pob dydd Iau tan 4:15yh.

Mae'r clwb ar agor i Blwyddyn 3-6.

 

The club runs during the winter after school every Thursday until 4:15 pm.

The club is open to Years 3-6.

 

Ers i'r fframwaith cymhwysedd digidol ddod yn statudol ym mis Medi 2018, penderfynom fel ysgol ei fod yn bwysig rhoi cyfleoedd allgyrsiol i'r disgyblion datblygu eu sgiliau digidol. Rydym yn arbrofi gyda nifer o appiau gwahanol wrth weithio ar ipads a cliniaduron, megis Stikbot, do ink, green screen, puppet pals a.y.b. Hefyd mae'r disgyblion yn penderfynnu ar ddechrau'r flwyddyn ar brosiect hoffen nhw greu yn ystod y flwyddyn. Blwyddyn yma ein prosiect ydy creu map rhyngweithiol o'r ysgol gan ddefnyddio google maps. Bydd gofyn i'r disgyblion tynnu llun o ardaloedd o gwmpas yr ysgol er mwyn creu linc ar y map, ac hefyd datblygu eu sgiliau llythrennedd wrth ysgrifennu sgript a recordio o flaen camera er mwyn ychwanegu at y linc. 

 

Os oes gennych unrhyw brofiad yn y maes digidol rydym yn croesawu unrhyw syniadau neu fewnbwn i ddatblygu sgiliau'r disgyblion ymhellach. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Mr Roberts yn yr ysgol.

 

Since the digital competency framework became statutory in September 2018, we decided as a school that it was important to give pupils extra-curricular opportunities to develop their digital skills. We are experimenting with a number of different apps while working on ipads and laptops, such as Stikbot, do ink, green screen, puppet pals etc. The pupils also decide at the beginning of the year on a project they would like to create during the year. This year our project is to create an interactive map of the school using google maps. Pupils will need to record areas around the school in order to create a link on the map, and also develop their literacy skills when writing a script and recording in front of a camera to supplement the link.

 

If you have any experience in the digital field we welcome any ideas or input to further develop pupils' skills. For more information contact Mr Roberts at the school.