Home Page

Asesiadau Risg / Risk Assessments

Asesiad Risg Cyfredol Covid-19/Current Covid-19 Risk Assessment

Cofiwch mai hwn yw ein 5ed Asesiad Risg Covid-19 hyd yn hyn ac, yn dilyn unrhyw ganllawiau newydd a gyhoeddwyd naill ai gan Lywodraeth Cymru neu'r Awdurdod Lleol neu newidiadau i gyd-destun ysgol a lleol, bydd angen newid yr asesiad. Mae ein hasesiadau risg blaenorol ar gael i'w harchwilio ar cais. Diolchwn ichi eto am eich cefnogaeth a'ch cydweithrediad parhaus.

 

Please be mindful that this is our 5th Covid-19 Risk Assessment to date and that, following any new guidelines issued by either the Welsh Government or Local Authority or changes to both school and local context, the assessment will need amending. Our previous risk assessments are available for perusal upon request. We thank you again for your continued support and co-operation.